Monday, April 29, 2013

Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

0 comments
1. Pelajar dikehendaki menyediakan satu folio berkenaan Teaching Game For Understanding (TGFU) dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

2. Bincangkan tentang kepentingan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) dalam Kurikulum Pendidikan Kesihatan, serta implikasinya ke atas perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid. 

a. Panjang tugasan ialah 10 muka surat termasuk muka depan, isi kandungan dan rujukan. 

b. Kaedah pemarkahan:

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Psikolinguistik

0 comments
1. (a) Berikan definisi disleksia dan nyatakan empat (4) ciri-ciri disleksia dari tahap persekolahan. 

(b) Huraikan empat (4) subbidang psikolinguistik. 

2. Bincangkan tahap-tahap perkembangan Ilmu Psikolinguistik. 

3. Huraikan fungsi otak dan daerah bahasa. 

4. Bincangkan konsep ingatan. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu

0 comments
1. Bidang multimedia telah banyak berperanan dalam sistem pendidikan negara, apatah lagi yang berkait rapat dengan aspek pengajaran dan pembelajaran. Bidang ini turut mempunyai pelbagai kepentingan dalam sistem pendidikan negara. 

Daripada pernyataan di atas, berikan pendapat anda tentang perkara-perkara berikut: 

i. Tiga peranan multimedia dalam sistem pendidikan negara. 

ii. Tiga kepentingan multimedia dalam sistem pendidikan negara. 

2. Penggunaan multimedia merupakan sesuatu yang berinovasi dan dinamik dalam pengajaran. Sejajar dengan aspirasi untuk meningkatkan pencapaian murid dalam Bahasa Melayu, guru digalak untuk mengaplikasikan multimedia dalam pengajaran. Langkah ini turut berkesan dalam pembelajaran murid. 

Daripada pernyataan di atas, anda dikehendaki: 

i. menghuraikan tiga cara untuk menggalakkan guru menggunakan multimedia sebagai inovasi dalam pengajaran; dan 

ii. menganalisis tiga kesan pembelajaran berasaskan penggunaan multimedia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Analisis Wacana

0 comments
1. Pemuka-pemuka dalam bidang tatabahasa wacana adalah seperti Beaugrande, Trask, Crystal, Cook, Henry Tarigan, Sato Hirobumi, Sanat Md. Nasir, Azhar M. Simin, dan Idris Aman. Mereka mempunyai pandangan yang tersendiri tentang konsep wacana dan perbahasan tentang teori tatabahasa wacana. 

i. Bincangkan pendapat dua (2) pemuka yang dipilih tentang teori tatabahasa wacana. 

ii. Bincangkan ciri-ciri wacana dengan mengemukakan pendapat dua (2) pemuka yang dipilih.

2. Analisis struktur maklumat adalah sebahagian daripada analisis wacana. Pilih tiga puluh ayat (30) berdasarkan teks yang dipilih. 

Daripada pernyataan di atas, anda dikehendaki: 

i. menghuraikan konsep struktur maklumat; dan 

ii. menganalisis tiga puluh ayat (30) secara berurutan berdasarkan teks lisan atau teks tulisan. Teks lisan adalah seperti lirik lagu, kutbah Jumaat, teks ucapan perasmian, teks pidato politik, drama radio dan sebagainya. Manakala teks tulisan adalah seperti buku, jurnal, majalah, sidang pengarang, kertas seminar, novel, cerpen dan sebagainya. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Media Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

0 comments
1. Jelaskan prinsip dan dasar yang perlu untuk menyesuaikan media dalam P&P Bahasa Malaysia. Hasil daripada sumbang saran itu bariskan isis-isi mengikut keutamaannya. 

2. Perdengarkan sebuah lagu puisi, mungkin daripada koleksi Kopratasa atau lagu-lagu oleh Zubir Ali. Bincangkan lirik lagu yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana bahan lirik tersebut dapat digunakan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. 

3. Kenapa pengalaman langsung berdasarkan Kon Pengalaman Dale boleh memberi kesan kepada murid-murid? Bagaimana isi pelajaran dan tahap pencapaian murid-murid yang dikehendaki haruslah dipilih dan disesuaikan dengan objektif pembelajaran dan kumpualan sasaran seperti yang disarankan oleh Romiszowski (1988-57) ? 

4. Guru harus memahami prinsip-prinsip penggunaan dan pengendalian sesuatu alat sama ada perkakasan (hardware) atau perisian (software) sebelum digunakan. Huraikan. 

5. Apakah persoalan-persoalan yang perlu difikirkan untuk mencapai tahap pengajaran yang berkesan? 

6. Nyatakan kaedah penggunaan bahan/media yang berikut: 

(a) Papan tulis 

(b) Media cetak 

7. Jelaskan kenapa kaedah pengajaran berikut sering digunakan dalam sesuatu model pengajaran: 

(a) Teknik syarahan 

(b) Teknik latih tubi 

(C) Teknik bersoal jawab

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Read full post »

Morfologi Bahasa Melayu

0 comments
1. Perbandingan bentuk awalan meN-.

2. Perbandingan bentuk awalan peN-. 

3. Perbandingan kata majmuk. 

4. Perbandingan kata ganda. 

5. Perbandingan kata nama. 

6. Perbandingan kata kerja. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Kurikulum Awal Kanak-Kanak

0 comments
Bina satu rancangan pengajaran yang berdurasi 25 hingga 40 minit dan buat rakaman video berdasarkan rancangan pengajaran tersebut. Rancangan pengajaran tersebut perlulah mempunyai elemen berikut : 

- Mengikut garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah kebangsaan (KSPK) berdasarkan 6 tunjang

- Kaedah Pengajaran Bertema

- Kemahiran Berfikir

Mengambilkira perkembangan Kanak-kanak secara menyeluruh

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Kurikulum Awal Kanak-Kanak

0 comments
1. Pilih satu tadika atau taska. Buat pemerhatian persekitaran pembelajaran yang mampu merangsang proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti yang terkandung dalam garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) atau PERMATA Negara. 

2. Rancang satu kaedah pengajaran yang mengandungi penilaian. Huraikan bagaimana anda melaksankan kaedah pengajaran dan penilaian tersebut. Bincangkan kelemahan, kekuatan dan penambahbaikan kaedah pengajaran dan penilaian tersebut. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Read full post »

Sunday, April 28, 2013

Asas Keusahawanan

0 comments
1. Written activities (report) as entrepeneur (base on internship)

* search an attach yourself to one particular small/medium size organizatin.

* most important thing - their willingness to participate and coperate with you in completing the four weeks.

* come out report on the activities and at the end with some suggestion for improvements.

* use your creativites - photo, map, questionaire design and etc.

2. Buisness Proposal

* Think about any kind of buisness you wish to develop if its happend you will become entrepreneur one day

* title page

* half title page

* letter of transmittal

* letter authorisation

* list of figure

* exceutive summary

* Introduction – comp. background, vision & mission

* Organisational chart

* Who’s who?

* strategy
1. 4 p’s
2. Financial plan
3. Gantt chart
4. Limitation

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Wednesday, April 24, 2013

Dasar, Polisi dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak

0 comments
Pilih satu tokoh yang telah anda pelajari; 

1) bincangkan bagaimana pendapat dan konsep pendidikan awal kanak-kanak yang diutarakan oleh tokoh tersebut dapat diaplikasi dalam konteks di Malaysia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Dasar, Polisi dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak

0 comments
1)Pilih satu pusat jagaan kanak-kanak. 

a) Analisa persekitaran dalaman dan luaran pusat jagaan tersebut. 

b) Pada pendapat anda, adakah pusat jagaan tersebut memenuhi garis panduan seperi yang ditetapkan dalam akta dan polisi berhubung dengan kanak-kanak. 

c) Bincangkan kelemahan, kekuatan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pusat jagaan kanak-kanak tersebut. 

Buat laporan bertulis berserta gambar-gambar yang relevan. 

2) Bandingkan ciri-ciri pusat jagaan kanak-kanak di Malaysia dan di luar negara. Berdasarkan aspek-aspek di bawah; 

a) Persekitaran luar dan dalam kelas 

b) Bahan Bantu Mengajar 

c) Pengajaran dan pembelajaran/ aktiviti 

d) Kurikulum 

e) Kelebihan dan kelemahan kedua-dua pusat jagaan 

Penulisan dalam bentuk esei. Pelajar boleh melampirkan gambar-gambar yang relevan. Kajian ini tidak melibatkan kerja lapangan (field work). Pelajar boleh mendapatkan maklumat melalui bacaan, laman sesawang, jurnal dan lain-lain untuk membuat perbandingan. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Read full post »

Tuesday, April 23, 2013

Malaysia: Sejarah Awal

0 comments
Bincangkan maksud arkeologi dan kepentingannya dalam pembongkaran sejarah awal Malaysia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

0 comments
Ekonomi Negara China berkembang dengan pesat selepas Xiao Ping melaksanakan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Bermula pada tahun 1983, China sudah mula membuka pintu ekonomi negara dan pelaburan asing juga semakin meningkat. Kini China adalah satu-satunya negara yang mempunyai dua sistem ekonomi iaitu sistem Sosialis dan Kapitalis dan ianya menjadi satu kuasa ekonomi besar selain India. Huraikan dengan lebih terperinci mengenai perkembangan ekonomi China dan membuat perbandingan relative dengan Malaysia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Monday, April 22, 2013

Metodologi Sejarah

0 comments
1. Analisakan ciri-ciri dan perkembangan historiografi zaman Greek prahellenistik. 

2. Bincangkan ciri-ciri dan perkembangan historiografi Greek zaman helenistik. 

3. Berdasarkan kepada sumbangan sejarawan zaman tersebut, jelaskan perkembangan historiografi Roman. 

4. Bincangkan ciri-ciri historiografi China. Perbincangan perlu meneliti perkembangannya dan sumbangan sejarawan-sejarawan zaman dinasti di China. 

5. Analisakan perkembangan historiografi Barat era Kristian. 

6. Nilaikan perkembangan dan sumbangan sejarawan Barat era Renaissance. 

7. Pensejarahan Islam awal Berjaya melahirkan ramai sejarawan yang memberikan kesan kepada kemajuan historiograpi di Asia barat. Bincangkan sumbangan para sejarawan Islam terhadap perkembangan disiplin tersebut. 

8. Huraikan kesan perkembangan zaman renaissance di Eropah terhadap disiplin Sejarah. 

9. Bincangkan perkembangan dan ciri-ciri historiografi India.

10. Bincangkan perkembangan historiografi Asia Tenggara dan sumbangannya kepada rantau ini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Saturday, April 20, 2013

Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu

0 comments
Dengan membuat rujukan kepada beberapa buah buku Semantik, bincangkan tentang makna –makna di bawah. Ulasan perbincangan anda mesti dikemukakan dengan mengambil beberapa pandangan tokoh dan contoh-contoh yang sesuai bagi menggambarkan pemahaman anda tentang jenis-jenis makna tersebut. 

1. Makna Leksikal 

2. Makna Gramatikal 

3. Makna Kontekstual 

4. Makna Referensial 

5. Makna Asosiatif

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu

0 comments

Dengan mengemukakan 5 contoh perkataan dalam bahasa Melayu, bincangkan tentang contoh perkataan tersebut dengan menggunakan teori Analisis Komponen Makna yang diasaskan oleh Karz dan Fodor. Ulasan perbincangan berkaitan teori yang digunakan mesti disandarkan kepada beberapa pandangan tokoh dan mengemukakan rajah yang sesuai bagi memperlihatkan wujudnya komponen makna bagi setiap perkataan tersebut.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Read full post »

Sunday, April 14, 2013

Pengantar Bahasa Melayu

0 comments
1. Za'ba membicarakan peribahasa sebagai susunan kata yang pendek, bermakna luas, dan terdapat kebenaran. Peribahasa juga sedap didengar, selain penggunaannya menampilkan kebijaksanaan penutur atau penulis dalam memilih rangkaian kata. Justeru, peribahasa merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan ungkapan. Penyembunyian ungkapan dilakukan untuk memenuhi fungsi dan kepentingannya dalam konteks kehidupan masyarakat. Daripada pernyataan di atas, berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: 

i. Tiga fungsi peribahasa dalam kesinambungan warisan bahasa. 

ii. Tiga kepentingan peribahasa yang menyentuh tentang tema budi bahasa. 

2. Antara aspek utama yang wujud daripada tatabahasa ialah pembinaan ayat. Permasalahan masih wujud tentang kesalahan ayat oleh murid di dalam bilik darjah, sama ada dalam lisan ataupun penulisan. 

Daripada pernyataan di atas, anda dikehendaki: 

i. menghuraikan konsep ayat; dan 

ii. menganalisis empat kesalahan ayat oleh murid di dalam bilik darjah

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »

Wednesday, April 3, 2013

Senarai Kursus PJJ UPM

0 comments
FEM 3001 Pengantar Pembangunan Manusia
Perkembangan sepanjang hayat individu sebagai insan Tuhan. Nilai murni, fitrah, potensi dan resiliensi individu. Meneliti konteks ekologikal perkembangan individu, keluarga dan komuniti dalam menangani isu dan cabaran semasa dan masa depan.

FEM 3002 Kaedah Penyelidikan 
Pengenalan kepada rekabentuk dan analisis penyelidikan. Pengertian sains dan penyelidikan saintifik. Perancangan dan proses penyelidikan, analisis dan interpretasi data, penulisan dan penyampaian hasil penyelidikan.

FEM 3101 Psikologi Perkembangan: Kanak-Kanakdan Remaja 
Proses pertumbuhan dan perkembangan fizikal, kognitif, sosial dan emosi daripada persenyawaan sehingga akhir peringkat remaja. Penekanan kepada aspek utama setiap peringkat perkembangan. Proses dan kesan interaksi kanak-kanak-remaja dengan persekitaran.

FEM 3102 Psikologi Perkembangan: Dewasa dan Penuaan
Analisis perkembangan dewasa dan keumuran melalui perspektif jangka hayat. Membincangkan proses perkembangan asas, interaksi dan transaksi proses perkembangan asas dalam konteks sosiobudaya.

FEM 3103 Psikologi Sosial dan Persekitaran
Pengenalan kepada psikologi tingkah laku manusia. Interaksi di antara manusia dengan persekitaran. Perbincangan tentang kesan persekitaran sosial dan fizikal ke atas tingkah laku manusia.

FEM 3104 Ekologi Kerja dan Pembangunan Manusia
Penekanan kursus ialah terhadap sikap, moral, motivasi dan stail dalam penyeliaan kerja dan penyeliaan pekerja serta interaksi sosial sebagai penentu produktiviti pekerja dan kepuasan kerja; pemerhatian khas ialah kepada masalah pekerja.

FEM 3105 Tekanan dan Dayatindak
Penelitian ke atas tekanan dan dayatindak di kalangan individu. Tumpuan kepada punca tekanan (stressors) sepanjang hayat dalam pelbagai konteks, faktor yang mempengaruhi tahap tekanan, strategi dayatindak, teknik pengurusan tekanan yang holistik, pembentukan program pencegahan primer berkaitan dengan pengurangan tekanan.

FEM 3106 Polisi Sosial dan Undang-undang
Pengenalan kepada polisi sosial dan undang-undang. Polisi sosial dalam konteks pembangunan. Memahami konsep, teori perundangan dan kaitannya dengan polisi sosial. Fungsi dan proses penggubalan undang-undang. Analisis perlaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dalam pelbagai konteks kehidupan manusia.

FEM 3107 Asas Penasihatan dan Kaunseling
Aplikasi pemahaman ilmu teori, kemahiran dan teknik dalam menjalankan kaunseling secara individu dan kaunseling kelompok. Falsafah, prinsip dan etika kaunseling. Kemahiran komunikasi, mendengar, mengenalpasti masalah, membina matlamat dan strategi penyelesaian masalah. Kemahiran kaunseling pelbagai setting dengan pelbagai fasa kehidupan individu dan populasi yang berlainan. Amali menjalankan sesi kaunseling yang lengkap.

FEM 3108 Perkhidmatan Sosial dan Manusia
Pengenalan kepada konsep, teori dan amalan perkhidmatan sosial dan kemanusiaan; perkhidmatan sosial dan kemanusiaan sebagai pengantara penyelesaian masalah individu, keluarga, dan komuniti; kesukarelawan, profesion dalam perkhidmatan sosial dan kemanusiaan.

FEM 4000 Isu Semasa dalam Pembangunan Manusia
Perbincangan tentang isu semasa berkaitan pembangunan manusia dalam pelbagai konteks. Pelajar menganalisis dan membentang seminar tentang isu terpilih ke arah peningkatan kualiti kehidupan.

FEM 4100 Otak dan Tingkah Laku Manusia
Kursus ini memberi penekanan kepada analisis terperinci terhadap otak dan bagaimana ianya mempengaruhi tingkah laku manusia, membincangkan struktur neuron, anatomi otak dan fungsinya, komunikasi dalam otak dan antara sistem saraf, dan bagaimana sistem saraf tersusun, dari sistem saraf pusat sehingga sistem saraf periperal dan berkerja sama untuk membantu manusia dalam bertindak balas terhadap peristiwa normal dan tekanan.

FEM 4101 Motivasi dan Pencapaian Manusia
Kursus ini membincang pelbagai teori motivasi, prinsip dan proses pencapaian, serta perkaitan antara emosi, motivasi dan tingkah laku yang membawa ke arah pencapaian manusia. Aplikasi teori motivasi dalam menjelaskan pencapaian manusia turut dibincangkan.

FEM 4102 Kognisi dan Bahasa
Kursus ini memberi pengenalan kepada perkembangan psikolingusitic dan psikologi kognisi serta perbincangan mengenai perkaitan antara proses bahasa dengan proses kognisi dalam konteks pembangunan manusia

FEM 4103 Psikologi Tingkah Laku Sosial dan Interpersonal
Kursus ini membincangkan psikologi tingkah laku sosial dan interpersonal. Pengaruh hubungan sosial dan interpersonal serta aplikasi psikologi sosial dan kemahiran interpersonal turut dibincangkan.

FEM 4104 Psikopatologi Kanak-kanak dan Keluarga
Kursus ini membincangkan psikopatologi kanak-kanak dan keluarga dengan memberi penekanan ke atas tingkah laku abnormal, penyebab, akibah dan rawatan. Tumpuan juga diberi kepada peranan individu, keluarga dan masyarakat yang membantu individu mengalami masalah psikopathologi.

FEM 4105 Psikologi Personaliti dan Dinamik Manusia
Kursus ini menganalisis pelbagai pendekatan dalam kajian personaliti. Penekanan juga diberikan ke atas teori-teori personaliti yang berbeza dan alat pengukuran personaliti. Serta analisis perhubungan di antara psikologi personaliti dan dinamika.

FEM 4111 Bimbingan dan Penasihatan Kelompok
Kursus ini menjelaskan kerja kelompok, jenis kelompok bimbingan, faedah dan dinamik kelompok. Penekanan diberi ke atas kemahiran fasilitatif ketua kelompok, proses pembentukan dan penamatan kelompok berstruktur. Pelajar turut belajar melalui pengalaman dalam aktiviti kelompok bimbingan berstruktur dalam sesi amali.

FEM 4112 Penilaian Dalam Bimbingan dan Penasihatan
Kursus ini menjelaskan fungsi penilaian dalam bimbingan dan penasihatan, jenis penilaian dalam bimbingan dan penasihatan, pemilihan alat penilaian dan ujian, prosedur pentadbiran instrumen penilaian standard, proses pentafsiran, terapan hasil penyelidikan, etika dan isu penggunaan instrumen penilaian.

FEM 4113 Bimbingan dan Penasihatan Kerjaya
Kursus ini memberi pemahaman mengenai teori perkembangan kerjaya, faktor pengaruh pemilihan kerjaya, proses perancangan kerjaya dan kepuasan kerjaya. Strategi pencarian maklumat dan perancangan program bimbingan kerjaya turut dibincang.

FEM 4114 Bimbingan Kanak-Kanak dan Remaja 
Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah bimbingan individu dan kelompok dalam perkembangan aspek psikososial kanak-kanak dan remaja. Pendekatan individu dan kelompok dalam membentuk perlakuan positif di kalangan kanak-kanak dan remaja turut dibincangkan.

FEM 4115 Penasihatan Perkahwinan dan Keluarga
Kursus ini menjelaskan prinsip, tujuan, pendekatan dan teknik penasihatan perkahwinan dan keluarga. Kaedah pengendalian sesi penasihatan, aspek keluarga yang memerlukan penasihatan serta isu-isu dalam penasihatan perkahwinan dan keluarga turut dibincangkan.

FEM 4120 Sistem Perundang-undangan Malaysia
Pendedahan kepada sistem perundang-undangan Malaysia. Membincangkan sumber undang-undang Malaysia seperti undang-undang Islam, undang-undang Inggeris, undang-undang Adat dan keputusan kehakiman; proses penggubalan undang-undang dan pentadbiran keadilan.

FEM 4121 Undang-undang Keluarga 
Pendedahan kepada undang-undang perkahwinan dalam konteks undang-undang keluarga di Malaysia.Perbincangan menekankan kepada aspek kesahan perkahwinan, undang-undang domisil, pembatalan perkahwinan, kesan perkahwinan terhadap legal status, bigami, poligami serta prosedur dan formaliti perkahwinan.

FEM 4122 Undang-undang Keluarga II 
Kursus ini memberi tumpuan kepada perlaksanaan undang-undang perceraian di Malaysia. Tajuk berkaitan pembubaran perkahwinan, jenis perceraian, prosedur perceraian dan bidangkuasa mahkamah, perintah-perintah sampingan dan penjagaan anak. Analisis kes perceraian mahkamah syariah dan sivil.


FEM 4123 Advokasi Kanak-kanak dan Keluarga
Kursus ini memberi tumpuan kepada aplikasi pendekatan multi-disiplin dalam isu kanak-kanak dan keluarga seperti penderaan, konflik keluarga, juvenil delinkuen, konflik dan keganasan keluarga. Analisis isu semasa berkaitan advokasi kanak-kanak dan keluarga.

FEM 4124 Undang – undang Harta 
Kursus ini membincangkan konsep pemilikan harta, jenis-jenis harta, urusniaga hartanah, pembahagian harta perkahwinan, harta wasiat, harta pusaka, harta hibah dan wakaf. Analisis terhadap pentadbiran dan perlaksanaan undang-undang harta.

FEM 4130 Kurikulum Program Kanak-kanak Peringkat Awal
Kursus ini mengkaji dan menilai pelbagai kaedah pengajaran berasaskan pada prinsip dan falsafah kurikulum untuk kanak-kanak. Pelajar juga didedahkan kepada perancangan dan pembentukan kurikulum yang sesuai dengan keperluan dan tahap perkembangan kanak-kanak, latihan dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak, penjadualan dan penyediaan alat bantu mengajar serta penglibatan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.

FEM 4131 Strategi Pengajaran-Pembelajaran Efektif untuk Kanak-kanak
Kursus ini membincang pelbagai teori dan aplikasi penyelidikan dalam strategi pengajaran-pembelajaran untuk kanak-kanak dan meneliti proses pengajaran dengan memahami cara pembelajaran yang paling efektif untuk kanak-kanak serta persekitaran yang dibentukkan oleh guru, ibu bapa dan rakan sebaya untuk menyokong proses pembelajaran.

FEM 4132 Perancangan dan Pentadbiran Program Kanak-kanak Peringkat Awal 
Kursus ini membincang sejarah dan perkembangan program peringkat awal kanak-kanak. Penubuhan, pembangunan staf, falsafah dan matlamat, pentadbiran dan pengurusan, pendekatan dan organisasi program, persekitaran fizikal, perancangan menu serta keperluan pemakanan, keselamatan dan kesihatan kanak-kanak serta program yang berkualiti turut dibincang.

FEM 4133 Penilaian Perkembangan Kanak-kanak
Kursus ini memberi pededahan kepada pelajar mengenai penggunaan alat pengukuran dan penilaian dari perspektif perkembangan kanak-kanak termasuk kaedah pemerhatian, penilaian formal dan tidak formal. Isu etika dalam menginterpretasi maklumat penilaian termasuk justifikasi pemilihan dan penggunaan sesuatu alat juga turut dibincangkan.

FEM 4134 Program Literasi Komputer untuk Kanak-kanak
Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknik dalam pembentukkan program literasi komputer untuk kanak-kanak and meneliti isu kritikal dalam penggunaan komputer di kalangan kanak-kanak. Tumpuan akan diberi kepada komponen literasi komputer, teknik dalam pengajaran literasi komputer untuk kanak-kanak, penilaian perisian kanak-kanak, aktiviti komputer berbentuk suai-perkembangan dan integrasi komputer dalam kelas.

FEM 4135 Intervensi Awal untuk Kanak-kanak
Kursus ini meneliti corak penjagaan dan perkhidmatan untuk kanak-kanak istimewa di bawah umur tiga tahun. Penumpuan diberikan kepada perancangan, kurikulum, penglibatan keluarga, transisi dan penilaian program.
Read full post »

Penasihatan dan Bimbingan Kerjaya

0 comments
Rancang satu proposal program bimbingan kerjaya ke atas golongan sasaran yang terpilih (remaja, pelajar IPT, pekerja, bakal pesara, pesara). Sekurang-kurangnya program setengah hari. Proposal perlu mengandungi : 

1. Pengenalan 

2. Objektif 

3. Sasaran peserta 

4. Tarikh, masa, tempat 

5. Tentatif program 

6. Belanjawan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Read full post »
 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger